در حال بارگذاری ...
سبــد خرید من
0 محصول
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید :
درباره ما

تیم مجرب ناپ لاین متشکل از وب‌مستران و برنامه‌نویسان حرفه‌ای است که در زمینه ارایه خدمات تجاری ناپ‌کامرس، فعالیت می‌کند.

خدمات ناپ لاین شامل طراحی اختصاصی قالب و پلاگین، انتقال فروشگاه اینترنتی موجود به ناپ کامرس، اتصال و یکپارچه سازی سایر نرم افزارها با ناپ کامرس، بهینه سازی وبسایت، اپلیکیشن موبایل ناپ کامرس، بسته فارسی ساز ناپ کامرس و خدمات پشتیبانی 24 ساعته می‌‏باشد.

رسالت ما

ناپ لاین در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ. ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی رﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮ ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻏﺪﻏﻪ ی راه اﻧﺪازی و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی، ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ناپ لاین همواره تلاش می کند که محصولات ناپ کامرس را با بهترین کیفیت و قیمتی مقرون به صرفه به مشتریان عرضه کند که رضایت مشتری را جلب کند.

این شرکت در تلاش است تا محصولات خود را مطابق با آخرین استاندارد های بین المللی در بازار جهانی عرضه کند

"ﻫﺪف ﻣﺎ رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن اﺳﺖ."

خوشحالیم چون...

از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ناپ لاین در ﺳﺎل 1395، تیم ما تجربه اجرای پروژه‌‏های ناپ کامرس زیادی را برای شرکت‌های متعدد بزرگ و کوچک داراست .

ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه، ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ. ﻣﺎ ﻗﺪردان اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

به چه می اندیشیم؟

ناپ لاین در ﺗﻠﺎش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ داﻧﺶ ﺑﻪ روز و ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺟﻮان و ﭘﻮﯾﺎ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮد و ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

چرا ناپ لاین؟

  • ﺧﻠﺎﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺟﻮان و ﭘﻮﯾﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ
  • ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی، اﺟﺮا و ﺗﺴﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
  • اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺮم اﻓﺰاری
  • ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺋﻤﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮدی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ناپ لاین
  • ما باکیفیت ترین پلتفرم فروشگاهی مبنتی بر فریم ورک ناپ کامرس را ارائه میدهیم
  • سفارشی سازی بر اساس نیاز بازار تخصص ماست